Kallelse till föreningsstämma 2021

Medlemmarna i BRF Takten kallas härmed till föreningsstämma 2021.
Tid: tisdagen den 22 juni kl.18:00 (registrering av röstlängd påbörjas kl 17:30)
Plats: Aniaraplatsen2, Sollentuna bibliotek/Amorinasalen
Årsredovisning: årsredovisningen kommer att delas ut på årsstämman sam publiceras på BRF Taktens hemsida för ner laddning, https://takten.se/
Anmälan
Meddelande om utebliven närvaro behöver ej meddelas till styrelsen.
 Med tanke på rådande situation om pandemin ber vi er alla att tänka en extra gång om du verkligen måste delta på årsstämman. Du får hemska gärna komma om du är fullt frisk och har inga symtom på förkylning eller andra sjukdomar. Tack för du visar hänsyn.
 Med anledning av pågående pandemi tar vi endast emot en medlem per hushåll.
 Styrelsen har svårt att hitta en stor nog lokal som uppfyller kraven från
Folkhälsomyndigheten. Vi ber därför alla deltagare att föranmäla sig till årsstämman senast 13:e juni till info@takten.se
 Om du vill närvara genom ombud, tillförsäkra att ombudet har med sig en skriftlig, daterad fullmakt som ej är äldre än ett år gammal räknat från tidpunkten för stämman.
 Vänligen visa hänsyn och håll avstånd till varandra på årsstämman.
 Fullmakt finns med i sista sidan av kallelsen.

Dagordning
Ordinarie föreningsstämma
Vid ordinarie föreningsstämma ska förekomma:

 1. föreningsstämmans öppnande
 2. fastställande av röstlängd
 3. godkännande av dagordningen
 4. val av stämmoordförande
 5. anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 6. val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
 7. val av minst två rösträknare
 8. fråga om kallelse skett i behörig ordning
 9. genomgång av styrelsens årsredovisning
  2
  Brf Takten C/O Renew Service AB Box 2018, 194 02 Upplands Väsby
  Mejl: info@takten.se, Hemsidan: https://www.takten.se, Felanmälan: 08- 34 38 00
 10. genomgång av revisorernas berättelse
 11. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 12. beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den
  fastställda balansräkningen
 13. beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 14. beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för
  styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra
  förtroendevalda som valts av föreningsstämman
 15. beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
 16. val av styrelseledamöter och suppleanter
 17. beslut om antal revisorer och suppleant
 18. val av revisor/er och suppleant
 19. beslut om antal ledamöter i valberedningen
 20. val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
 21. av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar
  anmälda ärenden som angivits i kallelsen:
 • Motion nr 1, Dörrstängare
 • Motion nr 2, Nya restaurang vid pizzerian
 • Motion nr 3, Sopor
 • Motion nr 4, Oljud
 • Motion nr 5, Regler
 • Motion nr 6, Bänkarna och grill hörna vid bygatan 66 ska bort
 • Motion nr 7, Skyltar “Privat område”
 • Motion nr 8, Dörrstängare
 • Motion nr 9, Lås på sopnedkast
 • Motion nr 10, Rökförbud skylt
 • Motion nr 11, installera en trapphiss
 • Motion nr 12, Gårdsmiljö
 • Motion nr 13, Byte av entreprenör
 • Motion nr 14, Sophantering 1
 • Motion nr 15, Sophantering 2
 • Motion nr 16, Värme i bostad
 • Motion nr 17, Källsortering
  22. föreningsstämmans avslutande

Motion nr 1, Dörrstängare
Dan, Bygatan 68
En dörrstängare till trapphuset, källaren, tvättstugan för att det hörs för jävligt när folk inte kan stänga utan slår så hård att hela huset skakar.
Styrelsens svar:Styrelsen bifaller förslaget och rekommenderar stämman att installera dörrstängare till samtliga källargångar och tvättstugor.
Styrelsen rekommenderar årsmötet att: bifalla motionen

Motion nr 2, Nya restaurang vid pizzerian
Dan, Bygatan 68
Gästerna som parkerar hur som helst utanför och inte på platserna som finns. När man ska gå det är blockerat på trottoaren så man måste gå på vägen. Står och röker utanför, spottar på marken. Kastar sina fimpar på marken. Mycket otrevlig.
Styrelsens svar:Styrelsen har ej befogenhet att styra gatumarken man får ringa kommunen och felanmäla. Boende i området ska hjälpas åt och felanmäla för att det ska få effekt.
Styrelsen rekommenderar årsmötet att: avslå motionen

Motion nr 3, Sopor
Dan, Bygatan 68
Folk kommer med sina sopor från nybyggda husen som ägs av Sollentuna hem och kastar i våra sopnedkast eller många gånger så ställer bara bredvid
Styrelsens svar:Det är allas ansvar att se till att sophanteringen sköts. Det är viktigt att man påtalar för obehöriga att inte slänga sopor i brf taktens sopkärl. Det kommer sättas upp skyltar som indikerar att detta är ett privat område.
Styrelsen kommer även under en prövoperiod testa sätta lås på sopkärlen vid Bygatan 76 för att se om det ger effekt.
Styrelsen rekommenderar årsmötet att: bifalla motionen

Motion nr 4, Oljud
Dan, Bygatan 68
Efter stambyte så har hänt något som är mycket irriterande, ljudet från tvättstuga och maskiner som kommer upp till lägenheten även om man bor en våning upp
Styrelsens svar:Detta ska felanmälas till Renew (förvaltaren) som störning.
Styrelsen rekommenderar årsmötet att: avslå motionen

Motion nr 5, Regler
Dan, Bygatan 68
Kanske det är dags för föreningen att göra ett utskick med regler och vad som gäller när man bor här
Styrelsens svar:Nuvarande regler finns på anslagstavlan i portentrén. Styrelsen håller dock på att ta fram nytt
underlag som kommer skickas ut till varje hushåll.

Styrelsen rekommenderar årsmötet att: bifalla motionen

Motion nr 6, Bänkarna och grill hörna vid bygatan 66 ska bort.
Dan, Bygatan 68
Bänkarna och grill hörna vid bygatan 66 ska bort. För trivsel och trygghet i området eftersom nu snart blir det bättre väder så kommer ungdomar som sitter röker och dricka sent på kvällarna. Och röka så menar jag inte vanliga cigaretter och gör affärer. Folk kommer från andra områden som inte bor in vår förening har fester och kalas, samtidigt med det så parkerar
sina bilar inne i gården. Mycket högljudda och mycket rök från grillade. Mycket smutsig, Mycket otrevlig Här med skickar ja bilder på saker som vi hittade där.
Styrelsens svar:Styrelsen kommer se över denna hörna och kommer ta bort bänkar för att komma ifrån att
obehöriga sitter där.
Styrelsen rekommenderar årsmötet att: bifalla motionen

Motion nr 7, Skyltar “Privat område”
Jan Gårderyd Bygatan 4, lgh 012 och Anneli Lowent Bygatan 8, lgh 019
Förslag: Vi föreslår att ingångarna till föreningens gårdar förses med skyltar “Privat område”. Vi har noterat att det börjat förekomma vad vi misstänker är narkotikaförsäljning och även användning av narkotika t.ex. inne i cykelställen av folk som inte bor i föreningen.
Vi inser att det inte är en universalmetod få bort detta problem men det kommer underlätta att kunna fråga vad folk håller på med och att påpeka att det är privat område.
Styrelsens svar: Styrelsen kommer att sätta upp skyltar ”Privat område” i bostadsområdet.

Styrelsen rekommenderar årsmötet att: bifaller motionen

Motion nr 8, Dörrstängare
Jan Gårderyd Bygatan 4, lgh 012 och Anneli Lowent Bygatan 8, lgh 019
Förslag: Vi föreslår att samtliga grindar till källartrapporna utrustas med dörrstängare. Det saknas på ett antal dörrar, tex. utanför Bygatan 8. Vi kan då undvika att grindarna står öppna vilket är vanligt. Det utgör en risk för barn samt lockar en del rökare att stå i trappen med fimpar som resultat. Även klottrare har härjat. Dessutom slås grindarna ofta igen hårt med
störningar för de närboende.
Styrelsens svar:Styrelsen bifaller förslaget och rekommenderar stämman att installera dörrstängare till samtliga källargångar och tvättstugor.

Styrelsen rekommenderar årsmötet att: bifalla motionen

Motion nr 9, Lås på sopnedkast
Gül Üzüm
Sätta lås på våra sopnedkast. Så kommer inte folk från villa området och slänga sopor i våra sopnedkast.
Styrelsens svar: Det är allas ansvar att tala om för obehöriga att inte slänga sopor i brf taktens sopkärl. ”Privat område” skylt kommer att sättas upp. Styrelsen kommer under en prövoperiod testa sätta lås på sopkärlen vid Bygatan 76 för att se om det ger effekt.
Styrelsen rekommenderar årsmötet att: bifalla motionen

Motion nr 10, Rökförbud skylt
Ruthiran Karsenmo
Föreslår att det ska sättas upp rökförbud skylt vid porten som andra bostadsförenningar har bifogar en bild från BRF Töjnan.
Jag bor på botten våningen och röken kommer in i vardagsrum och sovrum. Jag har sagt flera gånger till de som röker ändå förtsätter de att röka vid porten.
Styrelsens svar: Förbud att röka utomhus kan föreningen inte reglera då det inte finns lagstöd för det. Rökning
både inomhus och utomhus är en ordningsfråga och kan beslutas av föreningens medlemmar under föreningsstämman.
Ett förslag är att sätta upp ”Rökzon” skylt och flytta askkoppen som finns på varje gård på utsidan av gården.

Styrelsen rekommenderar årsmötet att: avslå motionen

Motion nr 11, installera en trapphiss
Alejandra Flores, Bygatan 74
Jag har en kronisk sjukdom som drabbar lungorna vilket gör det svårt för mig att gå upp och ner för trapporna. Mitt förslag är att installera en trapphiss i de trapphus där det finns boende som har behovet av det. Det skulle underlätta otroligt mycket för mig, men även äldre och
andra sjuka som bor högre upp. Tidigare har en utredning gjorts där kommunen och brandmän har gjort en bedömning och godkänt trapphiss, men föreningen har nekat det. Jag vill därför lyfta detta igen med hopp om att det kan göras en ny bedömning och att detta
eventuellt kan gå igenom. Vid behov kan jag visa eventuella läkarintyg eller dylikt.
Styrelsens svar: Våra trapphus är tyvärr för smala och det finns ingen plats för att installera trapphiss.
Ur ett säkerhetsperspektiv måste porten vara fri från föremål och ha framkomlighet. I dem fall där boende anser att det finns ett behov av trapphiss så får man som boende hitta alternativa lösningar som underlättar.

Styrelsen rekommenderar årsmötet att: avslå motionen

Motion nr 12, Gårdsmiljö
Fam. Swanberg, Bygatan 72
Gårds miljön Bygatan främst runt gårdarna runt bygatan 60-76.
Gungorna togs bort för reparation 2017, när sätts de upp igen? Trasiga cykelhus, lösa staket med spikar som sticker ut, ingen sand utbytt i sandlådan, trasiga bord och bänkar. Yttermiljön ger ofta ett första intryck och detta ser inte bra ut och vem ersätter ev skador då barn lätt kan
skadas av trasiga spikar etc. Så vårt förslag är rusta upp Yttermiljön.
Tillägg: EU anpassade lekredskap bör installeras eftersom icke EU redskap togs bort.
Styrelsens svar: Översyn och besiktning av gårdsmiljön pågår. Cykelhusen kommer att återställas.Trasiga bord, staket, spikar etc ska felanmälan som vanligt till förvaltaren. Det kommer dessvärre inte byggas om på grund av kostnad och för att undvika besök av obehöriga till våra gårdar.
Styrelsen rekommenderar årsmötet att: bifalla motionen gällande cykelhus. Avslå motionen för resterande förslag.

Motion nr 13, Byte av entreprenör
Fam. Swanberg, Bygatan 72
Byte av de som idag har hand om trädgårdsskötsel då de som idag har hand om det saknar kunskapen samt kör mellan gårdarna på gräsmattorna m sin bil. Förbättringar förslag: Beskär träd, ta bort trasiga grenar, klippa gräsmattor och ta hand om ev planteringar. Idag görs det inte och när gräset klipps så skövlas allt tom planteringar som görs av boenden trots att de är tydligt markerade. Snöröjning behövs det på tödagar såsom nu i veckan då man plogade och sandade vid plusgrader.
Styrelsens svar: Översyn av samtliga gårdar pågår
Det är inte aktuellt att byta trädgårdsentreprenör i år men kan komma att ändras inför nästa år. Mindre fel ska felanmälas som vanligt till förvaltaren.
Snöröjning styrs av väderförhållanden och är inget styrelsen kan styra över.

Styrelsen rekommenderar årsmötet att: avslå motionen

Motion nr 14, Sophantering 1
Fam. Swanberg, Bygatan 72
Sophus m nyckel uppdelat runt området/föreningen
Styrelsens svar: Sophus med nyckel är en gammal lösning som föreningen haft tidigare. Detta är inte praktiskt då det drar till sig råttor och annan ohyra som ger hygieniska bekymmer.

Styrelsen rekommenderar årsmötet att: avslå motionen

Motion nr 15, Sophantering 2
Fam. Swanberg, Bygatan 72
se över sophantering då många icke boende i Takten slänger sopor hos oss
Styrelsens svar: Det kommer sättas upp skyltar i bostadsområdet som markerar att detta är ett privat område samt information om att sopkärlen är till för boenden i brf takten. Styrelsen kommer under en prövoperiod testa sätta lås på sopkärlen vid Bygatan 76 för att se
om det ger effekt.

Styrelsen rekommenderar årsmötet att: bifalla motionen

Motion nr 16, Värme i bostad
Farid Alrizai, Bygatan 6
Jag har ett förslag att höja temperaturen i våra lägenheter till 22-24 grader istället för det redan existerande 20-21 grader, då 20-21 är en temperatur som inte räcker för våra lägenheter, ett exempel på detta är avståndet mellan element i vardagsrummet och köket är cirka 14-15
meter och med detta avstånd så gör det svårt att hela lägenheten värms upp till en rimlig temperatur. Jag vet att höja temperaturen i lägenheterna kostar pengar men ni måste tänka på
de många pensionärer, äldre, sjuka(riskgrupper) och även barn som leker på golvnivå blir illa tvungna att stå ut med dessa kalla temperaturer där värmen från elementen inte når. För en del av de boende så är detta inget problem för dem men för majoriteten av de boende kommer
detta stå som ett problem för deras välmående och hälsa.
Jag tycker att istället för att lägga upp de dekorativa lamporna på gårdarna(Jag vet att detta är ingen stor summa men dessa dekorativa lampor har varit igång i nästan 4 månader utan någon
form av stopp) så bör ni lägga pengarna på att höja värmen till 23-24 grader så slipper folk att konstant ringa och klaga angående kylan samt så slipper styrelsen att skriva informations
lappar och uppdatera de boende på webbsidan kring problemet(Detta är också något som tar tid, pengar och resurser).
I värsta fall om vi har en så dålig ekonomi lägg en 50-100 kr till hyran samt sluta investera på saker som målningen och jul dekorationer inom de kommande 2-3 åren och fokusera på de boendens hälsa och välmående.
Styrelsens svar:Att höja temperaturen i våra lägenheter är inte så lätt då det är individuellt vilken temperaturman tycker är behaglig. Vissa tycker att det är för varmt andra för kallt. Höjning av
temperaturen resulterar i att samtliga boende får betala för denna kostnad vare sig man villhöja eller inte. Vi planerar dock att höja temperaturen till 22 grader och vill man ha det varmare än så får man se över alternativa lösningar.
Styrelsen rekommenderar årsmötet att: bifalla motionen

Motion nr 17, Källsortering
Tomas Hedlund, Bygatan 30
Jag bifogar motion till årsmötet om införande av fastighetsnära källsortering. Återkom gärna om ni har några frågor om motionen. Jag känner till den trassliga historien
som finns med föreningens matavfall. Jag har varit i kontakt med SEOM vid ett antal tillfällen för efterforskningar och de har öppnat upp för dialog om möjliga vägar framåt gällande matavfall.

Komplettering av boende:

 Motion Källsortering och Matavfall

Av Tomas Hedlund

Jag yrkar på att föreningen ska göra det möjligt för boende att sortera matavfall, tidningar och förpackningar (plast, kartong, glas, metall) inom föreningen.

Fastighetsnära sortering är den nya normen när det gäller sopor. Det innebär att du som boende ska kunna ta hand om nästan alla dina sopor utan att lämna ditt bostadsområde. Sverige har som mål att varje bostadsområde ska ha fastighetsnära sortering år 2025.

Tanken är enkel: Det ska vara lätt att göra rätt. Tyvärr är det inte fallet för föreningens medlemmar idag. Boende som vill källsortera sina sopor hänvisas till närmaste återvinningscentral i Häggvik, och sedan 2015 bränns allt matavfall som sorteras ut inom föreningen.

Under ett och ett halvt år har jag tillsammans med andra i sopgruppen stått och hållit grovsoprummet öppet för föreningens medlemmar. Jag har då träffat många boende som uttryckt frustration över hur krångligt det är i vår förening att ta hand om sina sopor på ett korrekt sätt.

Vi kan bättre.

Vinsterna med källsortering är stora. Plast, papp, glas och metall kan bli nya förpackningar och matavfall kan bli biogas. Samhälle, miljö och ekonomi blir alla vinnare. Utsorterat matavfall och förpackningar är dessutom billigare än andra sopor, vilket ger föreningen en möjlighet att sänka sina kostnader.

Genom att införa fastighetsnära sortering kan föreningen underlätta för sina medlemmar, minska kostnaderna och ta ett viktigt steg mot ökad hållbarhet.

Jag föreslår därför att årsmötet beslutar:

 1. Att styrelsen ska verka för att föreningens medlemmar ska kunna källsortera förpackningar, tidningar och matavfall inom bostadsområdet.
 2. Att uppdra åt styrelsen att till nästa årsmöte ta fram ett förslag på införande av fastighetsnära källsortering av förpackningar och tidningar senast till 2025.
 3. Att uppdra åt styrelsen att under 2021 i dialog med SEOM pröva nya vägar för att säkerställa att föreningens matavfall inte ska brännas, utan hanteras som matavfall.

Styrelsens svar: Kommunen har tyvärr ingen miljöpolitik som underlättar det för oss gällande fastighetsnära källsortering. SEOM meddelat att de inte vill tömma våra matavfall. Att installera sophus utomhus är inget alternativ då det drar till sig fåglar, råttor och ohyra. Det finns heller ingen fysisk mark att bygga fastighetsnära källsortering.
Kommunen måste komma med en lösning och vi föreslår att man driver detta mot kommunen att de ska tömma våra matavfall.
Styrelsen rekommenderar årsmötet att: avslå motionen då vi saknar fysisk plats för källsortering.